• پودر خمیر پیتزا فوری تستا

  پودر خمیر پیتزا فوری تستا

  % 20
  یک عدد
  16,000
  12,700 تومان
 • نان پیتزا فرنان 450 گرم

  نان پیتزا فرنان 450 گرم

  % 17
  یک عدد
  9,900
  8,200 تومان
 • خمیر پیراشکی فرنان 15 عددی 500گرم

  خمیر پیراشکی فرنان 15 عددی 500گرم

  % 18
  یک عدد
  11,000
  9,000 تومان
 • پیتزا سرآشپز فودلند ساعت سفارش 17 الی 23

  پیتزا سرآشپز فودلند ساعت سفارش 17 الی 23

  % 2
  یک عدد
  36,000
  35,000 تومان
 • سیب زمینی ویژه فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  سیب زمینی ویژه فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  % 6
  یک عدد
  30,000
  28,000 تومان
 • پیتزا ویجترین فودلند -ساعات سفارش 19 الی 23

  پیتزا ویجترین فودلند -ساعات سفارش 19 الی 23

  یک عدد
 • پیتزا میکس فودلند - ساعات سفارش 19 الی 23

  پیتزا میکس فودلند - ساعات سفارش 19 الی 23

  % 3
  یک عدد
  28,000
  27,000 تومان
 • پیتزا پپرونی  فودلند  ساعات سفارش 19 الی 23

  پیتزا پپرونی فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  % 3
  یک عدد
  30,000
  29,000 تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  پیتزا مرغ و قارچ فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  % 2
  یک عدد
  34,000
  33,000 تومان
 • پیتزا گوشت و قارچ فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  پیتزا گوشت و قارچ فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  % 2
  یک عدد
  35,000
  34,000 تومان
 • پیتزایونانی فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  پیتزایونانی فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  % 2
  یک عدد
  37,000
  36,000 تومان
 • پیتزابرگر فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  پیتزابرگر فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  % 5
  یک عدد
  39,000
  37,000 تومان