• غذای خانگی 2 کوفته تبریزی  روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعات سفارش از ساعت 12 الی 15:30 و 17 الی 23 رزرو شود

  غذای خانگی 2 کوفته تبریزی روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعات سفارش از ساعت 12 الی 15:30 و 17 الی 23 رزرو شود

  % 8
  یک عدد
 • غذای خانگی 2 چلوکباب برگ ممتاز ساعات سفارش از ساعت 12 الی 15:30 و 17 الی 23

  غذای خانگی 2 چلوکباب برگ ممتاز ساعات سفارش از ساعت 12 الی 15:30 و 17 الی 23

  % 8
  یک عدد
 • غذای خانگی 2  چلوکباب کوبیده  ساعات سفارش از ساعت 12 الی 15:30 و 17 الی 23

  غذای خانگی 2 چلوکباب کوبیده ساعات سفارش از ساعت 12 الی 15:30 و 17 الی 23

  % 8
  یک عدد
 • غذای خانگی 2 چلوکباب میکس معمولی  ساعات سفارش از ساعت 12 الی 15:30 و 17 الی 23

  غذای خانگی 2 چلوکباب میکس معمولی ساعات سفارش از ساعت 12 الی 15:30 و 17 الی 23

  % 8
  یک عدد
 • غذای خانگی 2 چلوکباب برگ معمولی ساعات سفارش از ساعت 12 الی 15:30 و 17 الی 23

  غذای خانگی 2 چلوکباب برگ معمولی ساعات سفارش از ساعت 12 الی 15:30 و 17 الی 23

  % 8
  یک عدد
 • غذای خانگی 2 چلوکباب سلطانی  ساعات سفارش از ساعت 12 الی 15:30 و 17 الی 23

  غذای خانگی 2 چلوکباب سلطانی ساعات سفارش از ساعت 12 الی 15:30 و 17 الی 23

  % 8
  یک عدد
 • غذای خانگی 2 مرغ سرخ شده  ساعات سفارش از ساعت 12 الی 15:30 و 17 الی 23

  غذای خانگی 2 مرغ سرخ شده ساعات سفارش از ساعت 12 الی 15:30 و 17 الی 23

  % 8
  یک عدد
 • غذای خانگی 2  چلو گردن ساعات سفارش از ساعت 12 الی 15:30 و 17 الی 23

  غذای خانگی 2 چلو گردن ساعات سفارش از ساعت 12 الی 15:30 و 17 الی 23

  % 8
  یک عدد
 • غذای خانگی 2 چلو ماهی قزل آلا  ساعات سفارش از ساعت 12 الی 15:30 و 17 الی 23

  غذای خانگی 2 چلو ماهی قزل آلا ساعات سفارش از ساعت 12 الی 15:30 و 17 الی 23

  % 8
  یک عدد
 • غذای خانگی 2 بال و کتف ساعات سفارش از ساعت 12 الی 15:30 و 17 الی 23

  غذای خانگی 2 بال و کتف ساعات سفارش از ساعت 12 الی 15:30 و 17 الی 23

  % 8
  یک عدد
 • غذای خانگی 2 چلو خورشت قیمه  ساعات سفارش از ساعت 12 الی 15:30 و 17 الی 23

  غذای خانگی 2 چلو خورشت قیمه ساعات سفارش از ساعت 12 الی 15:30 و 17 الی 23

  % 8
  یک عدد
 • غذای خانگی 2 چلو خورشت قورمه سبزی ساعات سفارش از ساعت 12 الی 15:30 و 17 الی 23

  غذای خانگی 2 چلو خورشت قورمه سبزی ساعات سفارش از ساعت 12 الی 15:30 و 17 الی 23

  % 8
  یک عدد