• غذای خانگی چلو خورشت قرمه قورمه سبزی معمولی برای مراسمات    ساعات سفارش  از 11 صبح یکسره تا 23

  غذای خانگی چلو خورشت قرمه قورمه سبزی معمولی برای مراسمات ساعات سفارش  از 11 صبح یکسره تا 23

  % 10
  یک عدد
 • غذای خانگی چلو خورشت قیمه معمولی برای مراسمات ساعات سفارش 11 یکسره تا 22

  غذای خانگی چلو خورشت قیمه معمولی برای مراسمات ساعات سفارش 11 یکسره تا 22

  % 10
  یک عدد
 • غذای خانگی چلو قیمه ویژه ( VIP ) ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا22

  غذای خانگی چلو قیمه ویژه ( VIP ) ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا22

  % 5
  یک عدد
 • غذای خانگی چلو خورشت قرمه قورمه سبزی ویژه ( VIP )     ساعات سفارش  از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی چلو خورشت قرمه قورمه سبزی ویژه ( VIP ) ساعات سفارش  از 11 صبح یکسره تا 22

  % 5
  یک عدد
 • غذای خانگی ماست چکیده موسیر دار سنتی ( با کوزه گلی ) فقط همراه غذا  ساعات سفارش از 11 صبح یکسره الی 22

  غذای خانگی ماست چکیده موسیر دار سنتی ( با کوزه گلی ) فقط همراه غذا ساعات سفارش از 11 صبح یکسره الی 22

  % 12
  یک عدد
  5,000
  4,400 تومان
 • غذا خانگی سالاد فصل به همراه غذا ساعات سفارش 11 صبح یکسره تا 22

  غذا خانگی سالاد فصل به همراه غذا ساعات سفارش 11 صبح یکسره تا 22

  % 12
  یک عدد
  5,000
  4,400 تومان
 • غذا خانگی زیتون پرورده به همراه غذا  ساعات سفارش از 11 یکسره الی 22

  غذا خانگی زیتون پرورده به همراه غذا ساعات سفارش از 11 یکسره الی 22

  % 12
  یک عدد
  5,000
  4,400 تومان
 • غذای خانگی چلوکباب برگ مخصوص   ساعات سفارش  از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی چلوکباب برگ مخصوص ساعات سفارش  از 11 صبح یکسره تا 22

  % 12
  یک عدد
  60,000
  52,250 تومان
 • غذای خانگی چلوکباب سلطانی    ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی چلوکباب سلطانی ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 5
  یک عدد
  70,000
  66,500 تومان
 • غذای خانگی چلوکباب میکس مخصوص     ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی چلوکباب میکس مخصوص ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 5
  یک عدد
  37,000
  35,150 تومان
 • غذای خانگی چلوکباب میکس معمولی    ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی چلوکباب میکس معمولی ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 5
  یک عدد
  27,000
  25,650 تومان
 • غذای خانگی چلو خالی با برنج ایرانی 300 گرم پخته    ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی چلو خالی با برنج ایرانی 300 گرم پخته ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 4
  یک عدد
  8,500
  8,100 تومان