• غذا خانگی خوراک مرغ  ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذا خانگی خوراک مرغ ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 11
  یک عدد
 • غذای خانگی خوراک جوجه معمولی ( فیله ) ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا  22

  غذای خانگی خوراک جوجه معمولی ( فیله ) ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 5
  یک عدد
  13,500
  12,800 تومان
 • غذای خانگی خوراک کباب کوبیده ویژه ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی خوراک کباب کوبیده ویژه ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 5
  یک عدد
  23,500
  22,150 تومان
 • غذای خانگی خوراک خورشت قرمه قورمه سبزی ویژه ( VIP ) ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی خوراک خورشت قرمه قورمه سبزی ویژه ( VIP ) ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 4
  یک عدد
 • غذای خانگی خوراک خورشت قیمه ویژه ( VIP )     ساعات سفارش  از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی خوراک خورشت قیمه ویژه ( VIP ) ساعات سفارش  از 11 صبح یکسره تا 22

  % 4
  یک عدد
 • غذای خانگی خوراک کباب کوبیده نگینی ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی خوراک کباب کوبیده نگینی ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 5
  یک عدد
  33,500
  31,650 تومان
 • غذای خانگی خوراک جوجه مخصوص ( فیله ) ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا  22

  غذای خانگی خوراک جوجه مخصوص ( فیله ) ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 6
  یک عدد
  19,500
  18,300 تومان
 • غذای خانگی خوراک ماهی قزل آلا تازه  ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی خوراک ماهی قزل آلا تازه ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 5
  یک عدد
  36,500
  34,500 تومان
 • غذای خانگی خوراک کباب میکس معمولی ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی خوراک کباب میکس معمولی ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 5
  یک عدد
  23,500
  22,150 تومان
 • غذای خانگی خوراک کباب میکس مخصوص  ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی خوراک کباب میکس مخصوص ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 4
  یک عدد
  33,500
  32,000 تومان
 • غذای خانگی خوراک کباب سلطانی ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی خوراک کباب سلطانی ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 5
  یک عدد
  66,500
  63,000 تومان
 • غذای خانگی خوراک کباب برگ مخصوص  ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی خوراک کباب برگ مخصوص ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 13
  یک عدد
  56,500
  48,750 تومان