• غذا خانگی خوراک مرغ ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذا خانگی خوراک مرغ ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 5
  یک عدد
  17,500
  16,625 تومان
 • غذای خانگی خوراک کباب کوبیده ویژه ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی خوراک کباب کوبیده ویژه ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 5
  یک عدد
  25,000
  23,750 تومان
 • غذای خانگی خوراک خورشت قرمه قورمه سبزی ویژه ( VIP ) ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی خوراک خورشت قرمه قورمه سبزی ویژه ( VIP ) ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  یک عدد
  13,000 تومان
 • غذای خانگی خوراک خورشت قیمه ویژه ( VIP )     ساعات سفارش  از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی خوراک خورشت قیمه ویژه ( VIP ) ساعات سفارش  از 11 صبح یکسره تا 22

  % 5
  یک عدد
  13,000
  12,350 تومان
 • غذای خانگی خوراک کباب کوبیده نگینی ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی خوراک کباب کوبیده نگینی ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  یک عدد
  35,500 تومان
 • غذای خانگی خوراک جوجه مخصوص ( فیله ) ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا  22

  غذای خانگی خوراک جوجه مخصوص ( فیله ) ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 5
  یک عدد
  21,500
  20,425 تومان
 • غذای خانگی خوراک ماهی قزل آلا تازه  ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی خوراک ماهی قزل آلا تازه ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 5
  یک عدد
  36,500
  34,500 تومان
 • غذای خانگی خوراک کباب میکس معمولی ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی خوراک کباب میکس معمولی ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  یک عدد
  25,500 تومان
 • غذای خانگی خوراک کباب میکس مخصوص  ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی خوراک کباب میکس مخصوص ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  یک عدد
  38,500 تومان
 • غذای خانگی خوراک کباب سلطانی ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی خوراک کباب سلطانی ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  یک عدد
  75,500 تومان
 • غذای خانگی خوراک کباب برگ مخصوص  ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی خوراک کباب برگ مخصوص ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  یک عدد
  56,000 تومان